Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hội Nghị Truyền Hình

AVAYA ROOM SYSTEMS XT240

Hội Nghị Truyền Hình

AVAYA ROOM SYSTEMS XT4300

Hội Nghị Truyền Hình

AVAYA ROOM SYSTEMS XT5000

Hội Nghị Truyền Hình

AVAYA ROOM SYSTEMS XT7100

Hội Nghị Truyền Hình

Avaya Scopia XT4200 Room System