Hiển thị tất cả 5 kết quả

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT240

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT4300

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT5000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT7100

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Avaya Scopia XT4200 Room System